WBE Van Echtens Morgenland e.o.

De wildbeheereenheid (WBE) werd opgericht in 1992 en telt ongeveer 90 leden die in circa 40 jachtvelden binnen de WBE uitvoering geven aan het Faunabeheerplan dat door de Provincie Drenthe is vastgesteld.

Het werkgebied bedraagt ca 15000 hectare ( inclusief woongebieden)  gelegen in de gemeenten De Wolden en Hoogeveen.  De te beheren oppervlakte buiten de diverse bebouwde kommen bedraagt ongeveer 10000 hectare.

De grenzen van het gebied kunnen als volgt worden omschreven: in het Zuiden begrensd door de rivier De Reest, dat tevens de grens met de Provincie Overijssel is; in het Noorden door de Hoogeveensche Vaart; de Oostgrens is de Riegshoogtendijk ( de weg van Hollandscheveld naar Slagharen) en in het Westen ligt de grens bij Meppel daar waar de rivier de Reest en de Hoogeveensche Vaart samen komen bij Lankhorst.

In dit gebied mogen en moeten de jagers uitvoering geven aan hun opdracht om een gevarieerde en evenwichtige fauna in stand te houden. Ze dienen er bovendien voor te zorgen dat de schade aan landbouwgewassen, verkeer en aan andere diersoorten wordt beperkt door populaties te beheren in overeenstemming met het Provinciale Faunabeheerplan.

Daarnaast mogen de jagers verantwoord oogsten van de wildsoorten haas, fazant, houtduif, wilde eend en konijn. Ook hier geldt dat een jager de taak heeft de stand van deze soorten te bewaken.

Jagers zijn voor hun taken opgeleid en moeten met goed gevolg het jachtdiploma en diploma wildhygiëne hebben afgelegd. Naast de wettelijke regels dienen ze ook praktijkexamens af te leggen in wapenbeheersing en schietvaardigheid. Daarnaast zorgen ze voor het werkzaam zijn met goed opgeleide jachthonden.

Bij de uitvoering van hun taken werken ze samen met diverse andere belangengroepen, zoals: grondgebruikers, terreinbeheerdende instanties, gemeenten, waterschappen, imkers, natuurwerkgroepen, valkenier, jachthondenhouders etc. Daarnaast worden door hen samen met anderen biotoopverbeteringen uitgevoerd, wildspiegels geplaatst en worden de leerlingen van basisscholen voorgelicht over de betekenis en het belang van een evenwichtig faunabeheer. We hebben in dit kader al enkele keren open dagen georganiseerd waarbij scholieren in de praktijk kennis kunnen nemen van faunasoorten.

Kortom jagers zijn op vele fronten actief en geven mede uitvoering aan behoud en bewaking van de fraaie natuur en de daarin levende fauna in ons werkgebied.De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.